Quảng Ngãi: Tạo sinh kế bền vững cho hơn 5.000 hộ dân nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.

Theo đó, phương án của Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, hiện trạng đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay có tổng diện tích đất thuộc lâm phần của Ban khoảng 106.425,01 ha, phân bố trên địa bàn 5 huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng, trong đó đất nông nghiệp là 106.423,71 ha và đất phi nông nghiệp là 1,3 ha. Hiện trạng tài nguyên rừng có tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 106.422,64 ha, trong đó diện tích có rừng 90.528,87 ha và diện tích chưa có rừng 15.893,77 ha.

Hiện trạng tài nguyên rừng thuộc lâm phần của Ban có tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 106.422,64 ha

Mực tiêu của phương án nhằm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo hướng ổn định và bền vững; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng; phát huy tối đa chức năng phòng hộ và các chức năng khác của rừng; ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh gắn với cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân địa phương; đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần quản lý.

Để thực hiện được mục tiêu này, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh sẽ tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp quản lý đối với 106.422,64 ha đất quy hoạch lâm nghiệp; trong đó, tăng cường quản lý, bảo vệ 79.372,46 ha rừng hiện có. Phấn đấu độ che phủ của rừng trên diện tích đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý đến năm 2030 đạt khoảng 88,64%. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng tự nhiên chứa đựng các giá trị sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao chất lượng rừng, để duy trì và tăng cường được chức năng phòng hộ đầu nguồn các con sông, suối, hồ, đập trong khu vực, hạn chế xói mòn đất, chống suy thoái tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ cacbon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Thông qua hoạt động bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh và các hoạt động lâm sinh tạo thêm việc làm, nâng thu nhập bình quân của hơn 5.000 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng.

Mục tiêu của phương án quản lý rừng bền vững Quảng Ngãi là tăng thu nhập cho hơn 5.000 hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đo đạc, xác định ranh giới cụ thể, chi tiết toàn bộ diện tích được quy hoạch cho rừng phòng hộ; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp toàn tỉnh sang mục đích khác đến năm 2030 làm cơ sở lập bổ sung quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích này, thu hồi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định.

UBND các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định khác có liên quan để người dân hiểu và chấp hành; đồng thời, huy động lực lượng, chỉ đạo các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị có liên quan (công an, quân đội, kiểm lâm…) trên địa bàn để phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, các Trạm quản lý bảo vệ rừng trực thuộc Ban Quản lý trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học,… theo phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt.

Võ Hà – Báo TN&MT

Link nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/quang-ngai-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-hon-5-000-ho-dan-nhan-khoan-bao-ve-va-phat-trien-rung-370590.html

Tin cùng chuyên mục: